Handicap er noget man lever med

Man vælger ikke selv, at man er fysisk handicappet eller psykisk syg. Til gengæld har man rigtig meget brug for hjælp, når man er det. 

For kan man selv – skal man selv. Men er man svag og syg, har man brug for støtte og hjælp, så skal fællesskabet stå sammen og yde hjælp.

Desværre er der sket et skred i den måde, vi tillader samfundet at behandle borgerne på. Gennem mit politiske arbejde, har jeg talt med tæt på 100 familier, som alle kan berette om en kamp for at få den rette hjælp til deres barns handicap. Forældre vælter med stress, angst og depression pga den manglende hjælp – samt den mistro de bliver mødt med fra kommunernes side. Det kan vi ikke være bekendt! 

Rigsrevisionen udsendte i marts 2022 en skarp kritik fra statsrevisorerne af Socialministeriets tilsyn med kommunernes forvaltning af handicapområdet.
 
“Rigsrevisionen vurderer, at Social- og Ældreministeriets tilsyn med kommunernes forvaltning af handicapområdet har været utilfredsstillende. Konsekvensen er, at der er en øget risiko for, at borgere med handicap ikke modtager de ydelser, som de er berettigede til efter serviceloven.”
 
Området er i den grad er blevet misligholdt – og det har haft fatale konsekvenser for mange mange mennesker. Derfor er det godt at der kommer så krads en kritik. For nu får handicapområdet virkelig medhold i alle deres klager over fejlagtig sagsbehandling og manglende retssikkerhed.
 
Kommunerne har svigtet. Men det har socialministeriet også. Der er ikke blevet udført de nødvendige tilsyn – og på den måde har man set igennem fingre med kommunernes forvaltning af området – og manglende overholdelse af serviceloven.
 
Der SKAL der ske handling – og statsrevisorerne følger op på at det kommer til at ske. Det sker ikke i morgen. Men det sker over tid – og processen er nu sat igang med denne kradse kritik, som socialministeren bliver nødt til at reagere på meget snart! Dette bliver en sag, jeg kommer til at jagte, når jeg bliver valgt til folketinget. For vi kan ikke være det bekendt. Det hjælper INGEN hverken menneskeligt eller økonomisk.
 
Citat fra statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisions rapport;
“Statsrevisorerne har særligt hæftet sig ved følgende resultater fra undersøgelsen:

• Ankestyrelsens statistik og undersøgelsen viser, at der er mange fejl i kommunernes afgørelser på handicapområdet. Ankestyrelsens omgørelser af kommunale afgørelser på handicapområdet – som er steget løbende siden 2014 – skyldes fortrinsvist utilstrækkelig sagsoplysning, eller at kommunernes afgørelser ikke er inden for lovens rammer.
• Der er særligt mange fejl i sager vedrørende hjælp til forældre til børn med handicap, i sager vedrørende visitation af borgere til tilbud og i sager vedrørende brug af magtanvendelse. Rigsrevisionens gennemgang af 50 sager viser desuden, at der er formelle og indholdsmæssige mangler i mere end halvdelen af sagerne.
• Kommunernes systemunderstøttelse og registreringer på handicapområdet er mangelfulde, og kommunerne er ikke i stand til at levere data med tilstrækkelig validitet.
• Socialstyrelsens auditfunktions initiativer har ikke været tilstrækkelige til at rette op på, at der i en længere årrække har været en uensartet praksis, fejl og uhensigtsmæssigheder i de 5 socialtilsyn, som skal føre tilsyn med de sociale tilbud.

Vi har skabt et kæmpe kontrolsystem bygget på mistillid. Der er brug for, at vi får tilliden tilbage til borgerne – og at vi hjælper, som loven foreskriver.

Vi skal hjælpe handicappede – og vi skal hjælpe deres pårørende. Det er både mest ordentligt rent menneskeligt og økonomisk mest korrekt.  

Folketinget må tage ansvar for kommunernes misligholdelse af loven og dårlige behandling af borgere. Jeg vil vælges til folketinget, for at sikre at vi får ændret forholdene til at vi arbejder MED borgerne – og ikke imod borgerne.